Корисничка поддршка:
Македонски English

Ванѓа Михајлова - Штерјова

ВАНЃА МИХАЈЛОВА-ШТЕРЈОВА е писателка, поетеса, преведувач, сли-карка и основач и претседател на Друштвото на писателите Власи од Македонија во Скопје. Автор е на над 50 издадени дела со поезија и про-за за деца и за возрасни: романи, дра-ми, пиеси, есеи, афоризми, мисли крилатици и др.

   За досегашната работа на полето на литературата има освоено повеќе од 35 меѓународни награди како и многу признанија. Основач е на многу манифестаци, поетски фестивали, промоции, литературни средби, из-ложби на книги и уметнички дела, како во Македонија, така и во многу земји во светот.

   Основач е на Здружението на жени Влаинки од Р. Македонија (1994), на Сојузот на организации на жени на Македонија, Друштвото на писателите и уметниците Вла-си од Македонија (1999), уредник е на весникот на писателите Вла-си од Македонија, весникот на жените Влаинки, Македонска Влаинка, детското списание Лас-тoвичка, на аромански јазик, и многу манифестации, фестивали, изложби, како во Р.М. така и во светот, претставувајки ја на светот ароманско-македонската култура. Член е на многу културни асоцијации, фондации, весници и списанија во светот. Почесен член е и на познатата Асоцијација за култура Дом на Нааман–културата во Иран, (Massive Naaman-Culture) каде во 2008 година, ја доби големата Награда за почит и целокупно дело во Бејрут – Либан. Член е и на други асоцијации од културата во светот.

      Автор е на четири објавени зборници од областа на културата, ис-торијата, традициите, итн.; како и на 12 меѓународни поетски антологии од многу поети од целиот свет; Анто-логијата на познати прозаисти од светот и реализатор на многу културни манифестации. Учествува во многу земји на меѓународни поетски и други фестивали, симпозиуми, сликарски ко-лонии и други настани.

Прикажи:
Сортирај по: