Корисничка поддршка:
Македонски English

Terms & Conditions

Општи правила и услови

За да ги задоволи вашите потреби и барања, АНТОЛОГ ќе се залага за достапност на својата интернет-страница 24 часа во денот.

Во случај на привремена недостапност, односно прекин на интернет-страницата, поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на АНТОЛОГ, не преземаме одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет-страницата на АНТОЛОГ се со информативен карактер и АНТОЛОГ го задржува правото за нивна промена во зависност со условите и со потребите.

Како резултат на специфичноста на интернетот како медиум, доколку не е предвидено поинаку според позитивните прописи во Р Македонија, АНТОЛОГ не презема одговорност за точноста и за  веродостојноста на објавените информации и документи.

Називот АНТОЛОГ е трговски знак на АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ Скопје и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност. АНТОЛОГ  БООКС ДООЕЛ Скопје ги задржува сите права што произлегуваат од трговскиот знак АНТОЛОГ.

Преземањето информации, податоци и слики, нивната дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет-страницата на АНТОЛОГ се забранети. Нивната употреба е можна само за некомерцијални цели и лична употреба и каква било злоупотреба на податоците и на опциите што ги нуди оваа страница е недозволена.
 

Сакаме да знаете дека оваа страница користи текстуални датотеки наречени cookies. Без нив, страницата нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите.
Повеќе информации за тоа што се cookies и какви типови има можете да најдете овде.