Корисничка поддршка:
Македонски English

Terms & Conditions

Општи правила и услови

За да ги задоволи вашите потреби и барања, АНТОЛОГ ќе се залага за достапност на својата интернет-страница 24 часа во денот.

Во случај на привремена недостапност, односно прекин на интернет-страницата, поради технички или надворешни влијанија надвор од контролата на АНТОЛОГ, не преземаме одговорност и не гарантираме постојан пристап.

Сите податоци и информации објавени на интернет-страницата на АНТОЛОГ се со информативен карактер и АНТОЛОГ го задржува правото за нивна промена во зависност со условите и со потребите.

Како резултат на специфичноста на интернетот како медиум, доколку не е предвидено поинаку според позитивните прописи во Р Македонија, АНТОЛОГ не презема одговорност за точноста и за  веродостојноста на објавените информации и документи.

Називот АНТОЛОГ е трговски знак на АНТОЛОГ БООКС ДООЕЛ Скопје и се забранува секаков вид на негова употреба без претходна писмена согласност. АНТОЛОГ  БООКС ДООЕЛ Скопје ги задржува сите права што произлегуваат од трговскиот знак АНТОЛОГ.

Преземањето информации, податоци и слики, нивната дистрибуција, пренос или користење на линкот од интернет-страницата на АНТОЛОГ се забранети. Нивната употреба е можна само за некомерцијални цели и лична употреба и каква било злоупотреба на податоците и на опциите што ги нуди оваа страница е недозволена.
 

Сакаме да знаете дека оваа страница користи текстуални датотеки наречени cookies. Без нив, страницата нема да функционира правилно и многу од опциите нема да можете да ги видите.
Повеќе информации за тоа што се cookies и какви типови има можете да најдете овде.

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА

КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛНИ ЧИТАТЕЛИ

НА АНТОЛОГ-БООКС ДООЕЛ СКОПЈЕ

 

1.

Картичката за лојални читатели (во понатамошниот текст: Картичката) на Антолог-боокс ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Антолог) може да се користи од 2 септември 2019 година.

2.

Имател на Картичката (во понатамошниот текст: Имател) се станува со пополнување и потпишување на соодветна апликација, која содржи:

- основни податоци за Имателот (име, презиме, телефонски број, и-мејл (задолжителни податоци);

- дополнителни податоци – домашна адреса и датум на раѓање (незадолжителни податоци);

- датум на пополнување на aпликацијата.

3.

Податоците на Имателот (задолжителни и незадолжителни) ќе се користат исклучиво за целите на издавање на Картичката и се заштитени во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

4.

Картичката му се издава на Имателот веднаш по пополнување на апликацијата.

5.

Картичката важи само за Имателот и не може да се пренесува на трети лица.

6.

Со издавањето на Картичката, Имателот станува корисник на определени поволности во рамките на Антолог и член на Клубот на лојални читатели на Антолог.

7.

Имателот на Картичката стекнува временски неограничено право на попуст од 10% на редовните цени на сите изданија што се наоѓаат во продажните места на Антолог и стекнува право на други временски ограничени поволности (еднократни попусти, клуб цени на одредени производи, ваучери за подароци и др.).

8.

За да ги задржат стекнатите привилегии, Имателите на стари картички за лојалност мораат да го обноват членството најдоцна до 31 декември 2019 година и да надминат промет од 2 500 денари наплатена цена (со вклучен ДДВ) во периодот од 1 септември до 31 декември 2019 година (во понатамошниот текст: почетен период).

9.

Имателите на стари картички за лојалност што ќе го обноват членството, но нема да го надминат прагот од 2 500 денари во почетниот период, преоѓаат во понизок ранг на привилегии (15%).

10.

Имателите на стари картички за лојалност што нема да извршат обновување на членството до 31 декември 2019 година ги губат сите привилегии, односно Картичката за лојалност престанува да важи.

11.

За имателите на стари картички за лојалност после почетниот период важат истите услови за користење на Картичката како и за сите други иматели на картички.

12.

Најнизок ранг на привилегии на Имателот е 10% попуст.

13.

Повисоките рангови на привилегии се:

- 15% попуст

- 20% попуст

- 25% попуст

14.

Имателот на картичка што ќе надмине промет од 2 500 денари наплатена цена во периодот од 1 септември до 31 декември 2019 година, преоѓа во повисок ранг на привилегии (15%).

15.

Имателот што нема да го надмине прагот од 2 500 денари во почетниот период, го задржува почетниот ранг на привилегии (10%).

16.

По завршувањето на почетниот период, висината на попустот може да се надградува, односно да се менува пропорционално со обемот на користење на Картичката, односно акумулирање на вкупно направениот промет, и тоа:

- со надминување на акумилиран промет од 7 000 денари наплатена цена на годишно ниво (1 јануари – 31 декември), Имателот поминува во следен праг на привилегии.

17.

Во случај на ненадминување на акумулираниот промет од 7 000 денари, но надминување на акумулираниот промет од 4 000 денари на годишно ниво, Имателот ги задржува стекнатите попусти и привилегии.

18.

Во случај на ненадминување на акумулираниот промет од 4 000 денари на годишно ниво, Имателот преоѓа во понизок ранг на привилегии.

19.

Имателот што ќе го надмине прагот од 7 000 денари на годишно ниво, а веќе се наоѓа во највисокиот ранг на привилегии (25% попуст), добива вредносен ваучер од 1 000 денари, кој  може да го искористи до 31 март во годината кога му е доделен.

20.

Имателот на Картичката е должен да ја приложи Картичката при секое купување.

21.

Антолог го задржува правото да ја одземе или да ја поништи Картичката во случаи на несоодветно користење, злоупотреба и слично.

22.

Антолог го задржува правото да изврши менување на Општите услови за издавање и користење на Картичката или целосно да ја укине Картичката.

23.

Картичката не важи за продукти што во моментот на купување веќе се на попуст, акција, во склоп на хуманитарна акција ниту на саем на книга, освен ако јавно поинаку не е наведено.

24.

Картичката не важи за нарачки извршени преку интернет или преку електронската продавница на Антолог, додека за тоа не се создадат услови.

25.

Антолог е должен во случаи на промена на Општите услови, истото претходно јавно да го објави (на сопствената интернет-страница и на социјалните медиуми во негова сопственост).

26.

Општите услови на издавање и користење на Картичката за лојални читатели на Антолог стапуваат на сила на денот на нивното објавување (на интернет-страница и во продажните места на Антолог).