Корисничка поддршка:
Македонски English

Тим

Основач
Александар Никола Кујунџиски
aleksandar@antolog.mk

Главен уредник
Жарко Кујунџиски
zarko@antolog.mk

Извршен уредник
Валентина Кујунџиска
valentina@antolog.mk

Уредник на оддел за книжевност за деца
Олга Кујунџиска
olga@antolog.mk

Лектор
Kристина Велевска

kristina@antolog.mk

Редакција

Моника Илкова

Ирина Тумбовска
Дизајнери
Ана Андроска

Кристина Атанасова

Нина Рудиќ
Александар Ковачевски

Превод на англиски
Ѓурѓица Илиева

Сајт
Магма ПР

Правна служба
Златко Кујунџиски
zlatko@antolog.mk

АНТОЛОГ - БООКС ДООЕЛ СКОПЈЕ
Единствен даночен број 4080014541495
Жиро сметка
300000003674784
Депонент на Комерцијална банка а.д.
IBAN MK07300701003070696

S.W.I.F.Т. KOBSMK2X

Важна напомена: Почитувани автор(к)и, поради големиот број ракописи што пристигнуваат кај нас, Ве известуваме дека во следните шест месеци нема да можеме да примаме нови ракописи на уредничко читање. Ви благодариме на разбирањето. Редакција „Антолог“